Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Stadslogement Westersingel

Wij heten u van harte welkom en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.
1. Algemeen:

1.10 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van: Stadslogement Westersingel -Westersingel 34- 8601 EN - Sneek.

1.11 Waar u in deze voorwaarden leest “gast(en)” kunt u ook lezen “huurder(s)” of gebruiker(s).

1.12 Klaske de Haan en Jan Roubos zijn de eigenaren / beheerders van Stadslogement Westersingel. De eigenaren / beheerders kunnen zich laten vervangen door een familielid of kennis.

1.13 Met het aangaan van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.

1.14 Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos versterkt aan de gasten.

1.15 Gebruikers dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben en minimaal 21 jaar of ouder te zijn.

1.16 De beheerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.

1.17 Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Stadslogement Westersingel zijn voor rekening van de gebruikers.

1.18 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.

1.19 Gebruikers dienen instructies van de beheerder op te volgen

1.20 De beheerder kan gebruikers, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang to Stadslogement Westersingel ontzeggen en/of weigeren, zonder naderen mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfkosten.

1.21 De administratie van de beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.

1.22 Gebruikers van Stadslogement Westersingel dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.

 

2. Reservering en Bevestiging:

2.1 De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden aangegaan.

2.2 Na ontvangst van de reservering stuurt Stadslogement een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief.

 

3. Betaling:

3.1 De verblijfkosten in Stadslogement Westersingel dienen bij aankomst te worden voldaan per pin of contant. De eigenaar kan in overleg met de huurder van deze voorwaarden afwijken.

 

4. Annulering:

4.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons schriftelijk te melden zodat wij de vrijgevallen kamers(s) alsnog opnieuw kunnen aanbieden.

4.2 Bij Annulering betaald de huurder een vergoeding aan de beheerder. Deze bestaat uit:

    4.2.1 Bij annulering minder dan 2 weken voor aankomstdatum , 25% van de overeengekomen prijs.    

    4.2.2 Bij annulering in de week voor aankomstdatum, 50% van de overeengekomen prijs.         

    4.2.3 Bij annulering minder 48 uur voor aankomst 100% van de overeengekomen prijs.

              Het verschuldigde bedrag is dan binnen 14 dagen over te maken op rekening nummer     

              NL48 INGB 0007 1087 71 tnv Stadslogement Westersingel Sneek.

  

5. Aansprakelijkheid:

5.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in Stadslogement Westersingel zijn voor rekening van de gasten.

5.2 Eigenaar / Stadslogement Westersingel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in het Logement.

5.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de beheerders diene door de huurder(s) onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed.

5.4 De beheerders zij niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de     huurder(s). Bij geschillen zijn alle (juridische kosten) voor rekening van de huurder(s).

5.5 Bij verlies van sleutels van het Logement worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de huurder(s) in rekening gebracht.

5.6 Beschikbaar gestelde parkeervergunning dient op de dag van vertrek voor 12:00u te worden ingeleverd. Bij verzuim hiervan wordt een bedrag van €20,00 in rekening gebracht die binnen 14 dagen dient te worden voldaan op rekening nummer  NL48 INGB 0007 1087 71 tnv Stadslogement Westersingel Sneek.

 

6. Huishoudelijk Reglement:

6.11 Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00u van uw kamer(s) gebruik maken.

6.12 Op de dag van vertrek dienen de kamer(s) uiterlijk om 10:30u vrij - en de sleutel ingeleverd te zijn

6.13 Alleen in overleg kan van één van bovengenoemde tijden afgeweken worden.

6.14 Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6.15 Gebruik door derden van de kamer(s) is niet toegestaan.

6.16 (Geluids)overlast, met name tussen 22:00u en 07:00u, dient te worden voorkomen.

6.17 Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de kamer(s).

6.18 Het is niet toegestaan om met meer personen in de kamer(s) te verblijven als afgesproken in huurovereenkomst.

6.19 Huisdieren zijn niet toegestaan..

6.20 Roken en open vuur is in de kamers en openbare ruimten is niet toegestaan

 

Algemene Voorwaarden Stadslogement Westersingel - Westersingel 34 - 8601 EN - Sneek